Zapisnik o radu OIK Tuzi za utvrdjivanje privremenih rezultata za Parlamentarne izbore -Procesverbal mbi punën e KKZ të Tuzit për përcaktimin e rezultateve të përkohshme mbi Zgjedhjet parlamentare