Zaključak o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika izborne liste „Albanski Forum – Jedinstvo i Razvoj” u prošireni sastav OIKa / Konkludim mbi përmbushjen e kushteve për përcaktimin e përfaqësuesve të listës zgjedhore „Forumi shqiptar – Bashkim e Zhvillim” në përbërjen e zgjeruar të KKZ