Zaključak o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika izborne liste „Albanska koalicija – Zajedno (DP – Forca)” u prošireni sastav OIKa / Konkludim mbi përmbushjen e kushteve për përcaktimin e përfaqësuesve të listës zgjedhore „Koalicioni shqiptar – Bashkë (PD – Forca)” në përbërjen e zgjeruar të KKZ