Rješenje za predsjednike i njihove zamjenike u stalni sastav biračkih odbora – Aktvendim për kryetarë dhe zëvendës të tyre në përbërjen e përhershme të këshillave zgjedhor