Rjesenje za članove i njihove zamjenike u stalni sastav biračkih odbora – Aktvendim për anëtarë dhe zëvendës të tyre në përbërjen e përhershme të këshillave zgjedhor