Rjesenje o pravu na imenovanje predsjednika u stalni sastav biračkih odbora / Aktvendim mbi të drejtën e emërimit të kryetarëve në përbërjen e përhershme në këshillat zgjedhor

Attachments

Name Size Type
Rjesenje - Aktvendim 1.27 Mb pdf