Rjesenje o pravu na imenovanje članova i njihovih zamjenika u stalni sastav biračkih odbora / Aktvendim mbi të drejtën e emërimit të anëtarëve dhe zëvendësve të tyre në përbërjen e përhershme në këshillat zgjedhor

Attachments

Name Size Type
Rjesenje - Aktvendim 1.36 Mb pdf