Rješenje o imenovanju člana stalnog sastava biračkih odbora

Aktvendim mbi emërimin e anëtarëve të përbërjes së përhershme të këshillave zgjedhor

01/02/2019