Obavještenje za biračke odbore / Njoftim për këshilla zgjedhor

O b a v j e š t e n j e

Opštinska izborna komisija Tuzi nastavlja sa obukom o procedurama za rad biračkih odbora. Pozivaju se predsjednici i članovi biračkih odbora kao i njihovi zamjenici da u utorak 26.02.2019.god.sa početkom u 19 časova u prostorijama KIC “Malesija” prisustvuju edukaciji.

Edukaciju će vršiti treneri i edukatori delegirani od strane Državne izborne komisije, uz prisustvo posmatrača OEBS-a.

 N j o f t i m

 Komisioni komunal zgjedhor i Tuzit vazhdon me trajnimin mbi procedurat e punës së këshillave zgjedhor. Ftohen kryetarët dhe anëtarët e këshillave zgjedhor, si dhe zëvendësit e tyre që ditën e martë më 26.02.2019 me fillim në ora 19 në lokalet e QIK “Malësia” të marrin pjesë në këtë trajnim.

Edukimin do të udhëheqin trajnerët dhe edukator të deleguar nga ana e Komisionit zgjedhor të shtetit, në prani të vëzhguesit të OEBS-it.

 

25/02/2019