Obavještenje političkim partijama za žrijebanje predsjednika biračkih odbora / Njoftim partive politike mbi hedhjen e shortit të kryetarëve të këshillave zgjedhor

Shodno članu 35 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, brroj 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, i 48/06 i “Službeni list CG”,broj 46/11, 14/14, 47/14 I 12/16) Opštinska izborna komisija Tuzi izvršiće žrijebanje predsjednika biračkih odbora za biračka mjesta na teritoriji opštine Tuzi.

Në bazë të nenit 49 paragrafi 2 të Ligjit mbi zgjedhjen e këshilltarëve dhe deputetëve (“Fleta zyrtare e RMZ”, nr. 04/98, 17/98, 14/00, 09/01, 41/02, 46/02 dhe 48/06 dhe “Fleta zyrtare e MZ”, nr. 46/11,14/14, 47/14, dhe 12/16) Komisioni komunal zgjedhor i Tuzit, me anë të hedhjes së shortit do të përcaktojë kryetarët e këshillave zgjedhor për vendvotime në territorin e komunës së Tuzit.

 

Obavještavamo Vas da će se žrijebanje obaviti u subotu, 09.02.2019. godine sa početkom u 11:00 časova u prostorijama Opštinske izborne komisije Tuzi.

Ju njoftojmë se shorti do të hidhet të shtunën më 09.02.2019 me fillim në ora 11:00  në lokalet e Komisionit komunal zgjedhor të Tuzit.

 

Tim povodom pozivamo vas da prisustvujete žrijebanju.

Me këtë rast ju ftojmë të merrni pjesë në hedhjen e shortit.

 

S poštovanjem,

Me respekt,

PREDSJEDNIK OIK/ KRYETARI I KKZ

Štjefan Ujkić

09/02/2019