Obavještenje o žrijebanju za redosljed izbornih lista na zbirnoj izbornoj listi / Njoftim mbi hedhjen e shortit për renditje të listave zgjedhore në listën përmbledhëse zgjedhore

OBAVJEŠTENJE

NJOFTIM

Shodno članu 49 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, brroj 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, i 48/06 i “Službeni list CG”,broj 46/11, 14/14, 47/14 I 12/16) Opštinska izborna komisije Tuzi utvrdiće žrijebanjem redosljed na zbirnoj izbornoj listi za izbore za izbor odbornika u Skupštini opštine Tuzi, koji će se održati 03. marta 2019.godine.

Në bazë të nenit 49 paragrafi 2 të Ligjit mbi zgjedhjen e këshilltarëve dhe deputetëve (“Fleta zyrtare e RMZ”, nr. 04/98, 17/98, 14/00, 09/01, 41/02, 46/02 dhe 48/06 dhe “Fleta zyrtare e MZ”, nr. 46/11,14/14, 47/14, dhe 12/16) Komisioni komunal zgjedhor i Tuzit, me anë të hedhjes së shortit do të përcaktojë radhitjen në listën përmbledhëse zgjedhore për zgjedhje të zgjedhjes së këshilltarëve në Kuvendin e komunës së Tuzit, të cilat do të mbahen më 03 mars 2019.

 

Obavještavamo Vas da će se žrijebanje obaviti u utorak, 12.02.2019. godine sa početkom u 17:00 časova u prostorijama Opštinske izborne komisije Tuzi.

Ju njoftojmë se shorti do të hidhet ditën e martë më 12.02.2019 me fillim në ora 17:00  në lokalet e Komisionit komunal zgjedhor të Tuzit.

 

Tim povodom pozivamo vas da prisustvujete žrijebanju.

Me këtë rast ju ftojmë të merrni pjesë në hedhjen e shortit.

  

S poštovanjem,

Me respekt,

PREDSJEDNIK/ KRYETARI

Štjefan Ujkić

11/02/2019