Obavjestenje – Njoftim

O B A V J E Š  T E N J E

N J O F T I M

 

Shodno članu 75 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 04/98, 05/98, 17/98, 14/00, 18/00, 73/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18) Opštinska izborna komisija Tuzi, dužna je, da izborni materijal preda predsjednicima biračkih odbora najkasnije 48 časova prije dana održavanja izbora.

Në bazë të nenit 75 paragrafi 3 të Ligjit mbi zgjedhjen e këshilltarëve dhe deputetëve (“Fleta zyrtare e RMZ” nr. 04/98, 05/98, 17/98, 14/00, 18/00, 73/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 dhe “Fleta zyrtare e MZ” nr. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 dhe 10/18) Komisioni komunal zgjedhor i Tuzit, është i obliguar që materialin zgjedhor të dorëzojë kryetarëve të këshillave zgjedhor më së largu 48 orë para ditës së mbajtjes së zgjedhjeve.  

S tim u vezi obavještavamo Vas, da će se primopredaja izbornog materijala za rad biračkih odbora, od strane Opštinske izborne komisije Tuzi, izvršiti dana 28.08.2020.godine u prostorijama Opštinske izborne komisije Tuzi u sljedećim terminima:

Në lidhje me këtë Ju njoftojmë se pranim-dorëzimi i materialit zgjedhor për punën e këshillave zgjedhor nga ana e Komisionit komunal zgjedhor të Tuzit, do të bëhet më 28.08.2020 në lokalet e Komisionit komunal zgjedhor të Tuzit në orarin e mëposhtëm: 

 PETAK / PREMTE  28.08.2020. godine

 VRIJEME / KOHA:

 od 14,00 do 15,00 ČASOVA

prej orës 14:00 deri në orën 15:00

BIRAČKI ODBORI I BIRAČKA MJESTA / KËSHILLAT ZGJEDHOR DHE VENDVOTIMET

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i / dhe 10.

*********

od 15,00 do 16,00 ČASOVA

prej orës 15:00 deri në orën 16:00

BIRAČKI ODBORI I BIRAČKA MJESTA / KËSHILLAT ZGJEDHOR DHE VENDVOTIMET 1

1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i / dhe 20.

*********

od 16,00 do 17,00 ČASOVA

prej orës 16:00 deri në orën 17:00

BIRAČKI ODBORI I BIRAČKA MJESTA / KËSHILLAT ZGJEDHOR DHE VENDVOTIMET

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i / dhe 30.

Napominjemo da osim paketiranog izbornog materijala (2 paketa) predaje se i uređaj za elektronsku identifikaciju birača, stim u vezi potrebno je da uz predsjednika biračkog odbora primopredaji prisustvuje i njegov zamjenik.

Theksojmë që përveç materialit zgjedhor të paketuar (2 paketa) dorëzohet edhe pajisja për identifikim elektronik të zgjedhësve, prandaj është e nevojshme që së bashku me kryetarin e këshillit zgjedhor të marrin pjesë edhe zëvendësi i tij.