OBAVJEŠTENJE – NJOFTIM

Shodno članu 35 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG”, br.04/98, 05/98, 17/98, 14/00, 09/01, 41/02, 46/02, 48/06 i „Službeni list CG”.broj 46/11,14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18 i 109/20), Opštinska izborna komisija Tuzi izvršiće žrijebanje predsjednika biračkih odbora za biračka mjesta na teritoriji opštine Tuzi, za Predsjedničke izbore koje će se održati 19.03.2023. godine.

Në bazë të nenit 49 paragrafi 2 të Ligjit mbi zgjedhjen e këshilltarëve dhe deputetëve („Fleta zyrtare e RMZ”, nr. 04/98, 05/98, 17/98, 14/00, 09/01, 41/02, 46/02, 48/06 dhe „Fleta zyrtare e MZ”, nr. 46/11,14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18 dhe 109/20), Komisioni komunal zgjedhor i Tuzit, me anë të hedhjes së shortit do të përcaktojë kryetarët e këshillave zgjedhor për vendvotime në territorin e komunës së Tuzit për zgjedhjet Presidenciale që do të mbahen më 19.03.2023.

 

Obavještavamo Vas da će se žrijebanje obaviti u utorak, 07.03.2023. godine sa početkom u 17:00 časova u prostorijama Opštinske izborne komisije Tuzi.

Ju njoftojmë se shorti do të hidhet të martën më 07.03.2023 me fillim në ora 17:00  në lokalet e Komisionit komunal zgjedhor të Tuzit.

 

 

Tim povodom pozivamo vas da prisustvujete žrijebanju.

Me këtë rast ju ftojmë të merrni pjesë në hedhjen e shortit.

04/03/2023