OBAVJEŠTENJE / NJOFTIM

Shodno članu 49 stav 2 Zakona o izboru odbornika i („Službeni list RCG”, br.04/98, 05/98, 17/98, 14/00, 09/01, 41/02, 46/02, 48/06 i „Službeni list CG“.broj 46/11,14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18 i 109/20), Opštinska izborna komisije Tuzi utvrdiće žrijebanjem redosljed na zbirnoj izbornoj listi za izbore za izbor odbornika u Skupštini opštine Tuzi, koji će se održati 05. marta 2023. godine.

Në bazë të nenit 49 paragrafi 2 të Ligjit mbi zgjedhjen e këshilltarëve dhe deputetëve („Fleta zyrtare e RMZ”, nr. 04/98, 05/98, 17/98, 14/00, 09/01, 41/02, 46/02, 48/06 dhe „Fleta zyrtare e MZ”, nr. 46/11,14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18 dhe 109/20), Komisioni komunal zgjedhor i Tuzit, me anë të hedhjes së shortit do të përcaktojë radhitjen në listën përmbledhëse zgjedhore për zgjedhje të zgjedhjes së këshilltarëve në Kuvendin e komunës së Tuzit, të cilat do të mbahen më 05 mars 2023.

 

Obavještavamo Vas da će se žrijebanje obaviti u subotu, 11.02.2023. godine sa početkom u 19:00 časova u prostorijama Opštinske izborne komisije Tuzi.

Ju njoftojmë se shorti do të hidhet ditën e martë më 11.02.2023 me fillim në ora 19:00  në lokalet e Komisionit komunal zgjedhor të Tuzit.

 

Tim povodom pozivamo predstavnike potvrđenih izbornih lista da prisustvuju žrijebanju.

Me këtë rast ftojmë përfaqësuesit e listave zgjedhore të përcaktuara të marrin pjesë në hedhjen e shortit.

10/02/2023