IZVJEŠTAJ O ŽRIJEBANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE / RAPORT MBI HEDHJEN E SHORTIT TË LISTËS PËRMBLEDHËSE ZGJEDHORE