Za Predsjednika Crne Gore

Izvještaj o radu OIK Tuzi za utvrdjivanje privremenih rezultata za II krug Predsjedničkih izbora-Raport mbi punën e KKZ të Tuzit për përcaktimin e rezultateve të përkohshme mbi gjiron e II të Zgjedhjeve presidenciale

03/04/2023

Zapisnik o radu OIK Tuzi za utvrdjivanje privremenih rezultata za II krug Predsjedničkih izbora-Procesverbal mbi punën e KKZ të Tuzit për përcaktimin e rezultateve të përkohshme mbi gjiron e II të Zgjedhjeve presidenciale

03/04/2023

Zaključak za opunomocenog predstavnika kandidata za Predsjednika Crne Gore Jovan Radulovic -Konkludim per perfaqesuesin e autorizuar të kandidatit për President të Malit të Zi Jovan Radulloviq

01/04/2023

Zaključak za opunomocenog predstavnika kandidata za Predsjednika Crne Gore mr Aleksa Bečić -Konkludim per perfaqesuesin e autorizuar të kandidatit për President të Malit të Zi mr Alleksa Beçiq

Zaključak za opunomocenog predstavnika kandidata za Predsjednika Crne Gore mr Jakov Milatović -Konkludim per perfaqesuesin e autorizuar të kandidatit për President të Malit të Zi mr Jakov Millatoviq

09/03/2023

Izvjestaj sa zrijebanja predsjednika BO – Raporti mbi hedhjen e shortit të kryetarëve të KZ

08/03/2023

OBAVJEŠTENJE – NJOFTIM

Shodno članu 35 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG”, br.04/98, 05/98, 17/98, 14/00, 09/01, 41/02, 46/02, 48/06 i „Službeni list CG”.broj 46/11,14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18 i 109/20), Opštinska izborna komisija Tuzi izvršiće žrijebanje predsjednika [...]
04/03/2023

Rjesenje za članove i njihove zamjenike u stalni sastav biračkih odbora – Aktvendim për anëtarë dhe zëvendës të tyre në përbërjen e përhershme të këshillave zgjedhor

04/03/2023

Rješenje za predsjednike i njihove zamjenike u stalni sastav biračkih odbora – Aktvendim për kryetarë dhe zëvendës të tyre në përbërjen e përhershme të këshillave zgjedhor

04/03/2023

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA PREDSJEDNIČKE IZBORE – AKTVENDIM MBI PËRCAKTIMIN E VENDVOTIMEVE PËR ZGJEDHJE PRESIDENCIALE

01/03/2023