Izvjestaj o utvrdjivanju konacnih rezultata – Raport mbi percaktimin e rezultateve perfundimtare

Zapisnik o utvrdjivanju konacnih rezultata – Procesverbal mbi percaktimin e rezultateve perfundimtare

Izvještaj o rezultatima glasanja za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore – Raport mbi rezultatet për zgjedhjen e deputetëve në Kuvendin e Malit të Zi

Zapisnik o radu OIK Tuzi za utvrđivanje privremenih rezultata za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore – Procesverbal mbi punën e KKZ të Tuzit për përcaktimin e rezultateve të përkohshme për zgjedhjen e deputetëve në Kuvendin e Malit të Zi

Obavjestenje – Njoftim

O B A V J E Š  T E N J E N J O F T I M   Shodno članu 75 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 04/98, 05/98, 17/98, 14/00, 18/00, 73/00, 9/01, 41/02, [...]

Izvjestaj o zrijebanju BO – Raport nga hedhja e shortit te KZ

OIK Tuzi izvršiće žrijebanje predsjednika biračkih odbora za biračka mjesta – KKZ i Tuzit me anë të hedhjes së shortit do të përcaktojë kryetarët e këshillave zgjedhor për vendvotime

Rjesenje o pravu na imenovanje članova i njihovih zamjenika u stalni sastav biračkih odbora / Aktvendim mbi të drejtën e emërimit të anëtarëve dhe zëvendësve të tyre në përbërjen e përhershme në këshillat zgjedhor

Rjesenje o pravu na imenovanje predsjednika u stalni sastav biračkih odbora / Aktvendim mbi të drejtën e emërimit të kryetarëve në përbërjen e përhershme në këshillat zgjedhor

AKTVENDIM MBI PËRCAKTIMIN E VENDVOTIMEVE PËR ZGJEDHJE QË DO TË MBAHEN MË 30 gusht 2020