Za odbornike u SO

Rješenje MUP-a o zaključenju biračkog spiska

Aktvendim i MPB mbi përmbylljen e regjistrit zgjedhor
25/02/2019

ZBIRNA IZBORNA LISTA ZA IZBOR ODBORNIKA U SO TUZI

LISTA PËRMBLEDHËSE ZGJEDHORE PËR ZGJEDHJE TË KËSHILLTARËVE NË KK TË TUZIT
14/02/2019

Izvještaj sa žrijebanja izbornih lista za zbirnu izbornu listu Tuzi

Raport nga hedhja e shortit të listave zgjedhore për listën përmbledhëse zgjedhore
14/02/2019

Obavještenje o žrijebanju za redosljed izbornih lista na zbirnoj izbornoj listi / Njoftim mbi hedhjen e shortit për renditje të listave zgjedhore në listën përmbledhëse zgjedhore

OBAVJEŠTENJE NJOFTIM Shodno članu 49 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, brroj 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, i 48/06 i “Službeni list CG”,broj 46/11, 14/14, 47/14 I 12/16) Opštinska izborna komisije Tuzi utvrdiće žrijebanjem redosljed na [...]
11/02/2019

Izvještaj sa žrijebanja biračkih odbora

Raport nga hedhja e shortit të vendvotimeve
11/02/2019

Obavještenje političkim partijama za žrijebanje predsjednika biračkih odbora / Njoftim partive politike mbi hedhjen e shortit të kryetarëve të këshillave zgjedhor

Shodno članu 35 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, brroj 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, i 48/06 i “Službeni list CG”,broj 46/11, 14/14, 47/14 I 12/16) Opštinska izborna komisija Tuzi izvršiće žrijebanje predsjednika biračkih [...]
09/02/2019

Zaključak o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika u prošireni sastav

Konkludim mbi përmbushjen e kushteve për përcaktimin e përfaqësuesve në përbërje të zgjeruar
08/02/2019

Rješenje o utvrđivanju i proglašenju izbornih listi

Aktvendim mbi përcaktimin dhe shpalljen e listave zgjedhore
08/02/2019

Rješenje o određivanju Biračkih mjesta

Aktvendim mbi përcaktimin e Vendvotimeve
08/02/2019

Rješenje o imenovanju predsjednika i zamjenika biračkih odbora

Aktvendim mbi emërimin e kryetarëve dhe zëvendësve të këshillave zgjedhor
06/02/2019