Za odbornike u SO

Zaključak o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika izborne liste „Koalicija DPS, DUA, BS, SD – Pravim putem” u prošireni sastav OIKa / Konkludim mbi përmbushjen e kushteve për përcaktimin e përfaqësuesve të listës zgjedhore „Koalicioni PDS, UDSH, PB, SD – Rrugës së drejtë” në përbërjen e zgjeruar të KKZ

09/02/2023

Rješenje o proglašenju izborne liste „Koalicija DPS, DUA, BS, SD – Pravim putem” / Aktvendim mbi shpalljen e listës zgjedhore „Koalicioni PDS, UDSH, PB, SD – Rrugës së drejtë”

09/02/2023

Zaključak o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika izborne liste „SNP – ČASNO ZA TUZI – ŽELJKO MILIĆ” u prošireni sastav OIKa / Konkludim mbi përmbushjen e kushteve për përcaktimin e përfaqësuesve të listës zgjedhore „PSP – NDERSHËM PËR TUZIN – ZHELKO MILLIQ” në përbërjen e zgjeruar të KKZ

09/02/2023

Rješenje o proglašenju izborne liste „SNP – ČASNO ZA TUZI – ŽELJKO MILIĆ” / Aktvendim mbi shpalljen e listës zgjedhore „PSP – NDERSHËM PËR TUZIN – ZHELKO MILLIQ”

09/02/2023

Zaključak o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika izborne liste „Aleksa Bečić – Štjefan Camaj – Demokrate – Jači smo zajedno” u prošireni sastav OIKa / Konkludim mbi përmbushjen e kushteve për përcaktimin e përfaqësuesve të listës zgjedhore „Alleksa Beçiq – Shtjefen Camaj – Demokratët – Së bashku jemi më të fortë” në përbërjen e zgjeruar të KKZ

09/02/2023

Rješenje o proglašenju izborne liste „Aleksa Bečić – Štjefan Camaj – Demokrate – Jači smo zajedno” / Aktvendim mbi shpalljen e listës zgjedhore „Alleksa Beçiq – Shtjefen Camaj – Demokratët – Së bashku jemi më të fortë”

09/02/2023

Zaključak za opunomocenog predstavnika SDP – Pokret za Tuzi / Konkludim për përfaqësuesin e autorizuar PSD – Lëvizja për Tuz

08/02/2023

Zaključak za opunomocenog predstavnika SPP-Konkludim per perfaqesuesin e autorizuar PDP

07/02/2023

Zaključak o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika izborne liste „SDP – Pokret za Tuzi – Svim srcem za Tuzi” u prošireni sastav OIKa / Konkludim mbi përmbushjen e kushteve për përcaktimin e përfaqësuesve të listës zgjedhore „PSD – Lëvizja për Tuz – Me gjithë zemër për Tuz” në përbërjen e zgjeruar të KKZ

07/02/2023

Rješenje o proglašenju izborne liste SDP – Pokret za Tuzi / Aktvendim mbi shpalljen e listës zgjedhore PSD-Lëvizja për Tuz

07/02/2023