Izborne liste

ZBIRNA IZBORNA LISTA ZA IZBOR ODBORNIKA U SO TUZI

LISTA PËRMBLEDHËSE ZGJEDHORE PËR ZGJEDHJE TË KËSHILLTARËVE NË KK TË TUZIT
14/02/2019

Izvještaj sa žrijebanja izbornih lista za zbirnu izbornu listu Tuzi

Raport nga hedhja e shortit të listave zgjedhore për listën përmbledhëse zgjedhore
14/02/2019

Obavještenje o žrijebanju za redosljed izbornih lista na zbirnoj izbornoj listi / Njoftim mbi hedhjen e shortit për renditje të listave zgjedhore në listën përmbledhëse zgjedhore

OBAVJEŠTENJE NJOFTIM Shodno članu 49 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, brroj 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, i 48/06 i “Službeni list CG”,broj 46/11, 14/14, 47/14 I 12/16) Opštinska izborna komisije Tuzi utvrdiće žrijebanjem redosljed na [...]
11/02/2019

Rješenje o utvrđivanju i proglašenju izbornih listi

Aktvendim mbi përcaktimin dhe shpalljen e listave zgjedhore
08/02/2019

Formulari PB1 për dhënien e nënshkrimit të zgjedhësit për përkrahje të listës zgjedhore për zgjedhje të këshilltarëve në kuvendin e komunës

01/02/2019