Izbori

Zaključak za opunomocenog predstavnika Albanski forum-Konkludim per perfaqesuesin e autorizuar Forumi shqiptar

IZVJEŠTAJ O ŽRIJEBANJU PREDSJEDNIKA BIRAČKIH ODBORA ZA PARLAMENTARNE IZBORE KOJI ĆE SE ODRŽATI 11. juna 2023.godine – RAPORT MBI HEDHJEN E SHORTIT TË KRYETARËVE TË KËSHILLAVE ZGJEDHOR PËR ZGJEDHJET PARLAMENTARE TË CILAT DO TË MBAHEN MË 11 qershor 2023

29/05/2023

Rjesenje za članove i njihove zamjenike u stalni sastav biračkih odbora – Aktvendim për anëtarë dhe zëvendës të tyre në përbërjen e përhershme të këshillave zgjedhor

29/05/2023

Rješenje za predsjednike i njihove zamjenike u stalni sastav biračkih odbora – Aktvendim për kryetarë dhe zëvendës të tyre në përbërjen e përhershme të këshillave zgjedhor

29/05/2023

Izvještaj o radu OIK Tuzi za utvrdjivanje privremenih rezultata za II krug Predsjedničkih izbora-Raport mbi punën e KKZ të Tuzit për përcaktimin e rezultateve të përkohshme mbi gjiron e II të Zgjedhjeve presidenciale

03/04/2023

Zapisnik o radu OIK Tuzi za utvrdjivanje privremenih rezultata za II krug Predsjedničkih izbora-Procesverbal mbi punën e KKZ të Tuzit për përcaktimin e rezultateve të përkohshme mbi gjiron e II të Zgjedhjeve presidenciale

03/04/2023

Zaključak za opunomocenog predstavnika kandidata za Predsjednika Crne Gore Jovan Radulovic -Konkludim per perfaqesuesin e autorizuar të kandidatit për President të Malit të Zi Jovan Radulloviq

01/04/2023

Izvještaj o radu OIK Tuzi za utvrdjivanje privremenih rezultata za Predsjedničke izbore-Raport mbi punën e KKZ të Tuzit për përcaktimin e rezultateve të përkohshme për Zgjedhjet presidenciale

20/03/2023

Zapisnik o radu OIK Tuzi za utvrdjivanje privremenih rezultata za Predsjedničke izbore-Procesverbal mbi punën e KKZ të Tuzit për përcaktimin e rezultateve të përkohshme për Zgjedhjet presidenciale

20/03/2023

Zaključak za opunomocenog predstavnika kandidata za Predsjednika Crne Gore mr Aleksa Bečić -Konkludim per perfaqesuesin e autorizuar të kandidatit për President të Malit të Zi mr Alleksa Beçiq