Call center 19820

Uoči izbora za odbornike u Skupštini opštine Tuzi, koji će se održati 03.marta 2019. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova oformilo je „Call-centar“ sa jedinstvenim brojem 19820.

Pozivanjem ovog broja i saopštavanjem ličnih podataka (ime i prezime, datum rođenja i ime roditelja) ili jedinstvenog matičnog broja, građanin će od operatera dobiti informaciju o tome da li je upisan u birački spisak i na kojem biračkom mjestu glasa.

Jedinstveni broj 19820 besplatan je i dostupan za sve korisnike mobilne i fiksne telefonije u Crnoj Gori.

„Call-centar“ MUP-a radi svakog dana u terminu od 7 do 19 časova, a u nedjelju 03. marta, od 7 do 20 časova.

Napomena: Filijala za građanska stanja i lične isprave Tuzi, u vrijeme održavanja izbora, odnosno u nedjelju 03. marta 2019. godine, radiće u periodu od 7 do 20 časova, gdje će građani moći da podignu identifikaciona dokumenta, za čije izdavanje su zahtjev podnijeli u prethodnom periodu.

Provjeru podataka o biraču takođe možete provjeriti preko web sajta biraci.me unošenjem broja lične karte ili pasoša.

**************************************************************************************************************************

Në prag të zgjedhjeve për këshilltarë në Kuvendin e komunës së Tuzit, të cilat do të mbahet më 03 mars 2019, Ministria e punëve të brendshme ka hapur Kontakt Qendrën “Call center” me një numër unik 19820. Duke kontaktuar këtë numër dhe dhënien e të dhënave personale (emrin dhe mbiemrin, datën e lindjes dhe emrin e prindit), ose numrin unik të amzës, qytetari nga ana e operatorit do të marrë informacion në lidhje me atë nëse është i regjistruar në regjistrin zgjedhor dhe në cilin vendvotim duhet të votojë.

Numri unik 19820 është pa pagesë dhe në dispozicion për të gjithë shfrytëzuesit e telefonisë mobile dhe fikse në Mal të Zi.

“Call-Center” i MPB do të jetë i hapur çdo ditë prej orës 07:00 deri në orën 19:00, kurse të dielën më 03 mars prej orës 07:00 deri në orën 20:00.

Vërejtje: Filiali për gjendje civile dhe dokumente personale në Tuz, në kohën e mbajtjes së zgjedhjeve, gjegjësisht të dielën më 03 mars 2019, do të punojë prej orës 07:00 deri në orën 20:00, ku qytetarët do të kenë mundësi të marrin dokumentet e tyre të identifikimit, për lëshimin e të cilave kanë parashtruar kërkesë në periudhën e mëparshme.

Kontrollin e të dhënave mbi zgjedhësin poashtu mund të verifikoni nëpërmjet ueb faqes biraci.me duke vendosur numrin e letërnjoftimit ose pasaportës.