OBAVJEŠTENJE / NJOFTIM

OBAVJEŠTENJE / NJOFTIM

 

Shodno članu 35 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG”, br.04/98, 05/98, 17/98, 14/00, 09/01, 41/02, 46/02, 48/06 i „Službeni list CG”.broj 46/11,14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18 i 109/20), Opštinska izborna komisija Tuzi izvršiće žrijebanje predsjednika biračkih odbora za biračka mjesta na teritoriji opštine Tuzi.

Në bazë të nenit 49 paragrafi 2 të Ligjit mbi zgjedhjen e këshilltarëve dhe deputetëve („Fleta zyrtare e RMZ”, nr. 04/98, 05/98, 17/98, 14/00, 09/01, 41/02, 46/02, 48/06 dhe „Fleta zyrtare e MZ”, nr. 46/11,14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18 dhe 109/20), Komisioni komunal zgjedhor i Tuzit, me anë të hedhjes së shortit do të përcaktojë kryetarët e këshillave zgjedhor për vendvotime në territorin e komunës së Tuzit.

 

Obavještavamo Vas da će se žrijebanje obaviti u petak, 17.02.2023. godine sa početkom u 18:00 časova u prostorijama Opštinske izborne komisije Tuzi.

Ju njoftojmë se shorti do të hidhet të premten më 17.02.2023 me fillim në ora 18:00  në lokalet e Komisionit komunal zgjedhor të Tuzit.

 

 

Tim povodom pozivamo vas da prisustvujete žrijebanju.

Me këtë rast ju ftojmë të merrni pjesë në hedhjen e shortit.

16/02/2023