Rješenje o imenovanju predsjednika i zamjenika biračkih odbora/ Aktvendim mbi emërimin e kryetarëve dhe zëvendësve të këshillave zgjedhor