Rješenje o imenovanju člana stalnog sastava biračkih odbora/ Aktvendim mbi emërimin e anëtarëve të përbërjes së përhershme të këshillave zgjedhor