Izvještaj o rezultatima glasanja za izbor odbornika u Opštini Tuzi – Raport mbi rezultatet e zgjedhjeve për zgjedhje të këshilltarëve në Komunën e Tuzit

07/03/2019