Izvještaj na osnovu konačnih rezultata sa brojem mandata – Raport në bazë të rezultateve përfundimtare me numër të mandateve