Rezultati

Lista kandidata za odbornike u novi saziv Skupštine opštine Tuzi – Lista e kandidatëve për këshilltarë në përbërjen e re të Kuvendit të komunës së Tuzit

Izvještaj na osnovu konačnih rezultata sa brojem mandata – Raport në bazë të rezultateve përfundimtare me numër të mandateve

Zapisnik o radu Opštinske izborne komisije Tuzi za utvrđivanje konačnih rezultata izbora odbornika na biračkim mjestima u opštini Tuzi – Procesverbal mbi punën e Komisionit komunal zgjedhor të Tuzit për përcaktimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të këshilltarëve në vendvotime në komunën e Tuzit

Izvještaj o rezultatima glasanja za izbor odbornika u Opštini Tuzi – Raport mbi rezultatet e zgjedhjeve për zgjedhje të këshilltarëve në Komunën e Tuzit

Zapisnik o radu Opštinske izborne komisije Tuzi za utvrđivanje privremenih rezultata izbora odbornika na biračkim mjestima u opštini Tuzi – Procesverbal mbi punën e Komisionit komunal zgjedhor të Tuzit për përcaktimin e rezultateve të përkohshme të zgjedhjeve të këshilltarëve në vendvotime në komunën e Tuzit

Izvještaj o rezultatima glasanja za izbor odbornika u opštini Tuzi – Raport mbi rezultatet e zgjedhjeve për zgjedhje të këshilltarëve në komunën e Tuzit