Birački odbori

Obavještenje o primopredaji izbornog materijala / Njoftim mbi pranim-dorëzimin e materialit zgjedhor

Obavještenje za biračke odbore / Njoftim për këshilla zgjedhor

O b a v j e š t e n j e Opštinska izborna komisija Tuzi nastavlja sa obukom o procedurama za rad biračkih odbora. Pozivaju se predsjednici i članovi biračkih odbora kao i njihovi zamjenici da u utorak 26.02.2019.god.sa početkom [...]

Izvještaj sa žrijebanja biračkih odbora / Raport nga hedhja e shortit të vendvotimeve

Obavještenje političkim partijama za žrijebanje predsjednika biračkih odbora / Njoftim partive politike mbi hedhjen e shortit të kryetarëve të këshillave zgjedhor

Shodno članu 35 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, brroj 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, i 48/06 i “Službeni list CG”,broj 46/11, 14/14, 47/14 I 12/16) Opštinska izborna komisija Tuzi izvršiće žrijebanje predsjednika biračkih [...]

Zaključak o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika u prošireni sastav- Konkludim mbi përmbushjen e kushteve për përcaktimin e përfaqësuesve në përbërje të zgjeruar

Rješenje o imenovanju predsjednika i zamjenika biračkih odbora/ Aktvendim mbi emërimin e kryetarëve dhe zëvendësve të këshillave zgjedhor

Rješenje o imenovanju člana stalnog sastava biračkih odbora/ Aktvendim mbi emërimin e anëtarëve të përbërjes së përhershme të këshillave zgjedhor