Aktuelnosti

ZBIRNA IZBORNA LISTA ZA IZBOR ODBORNIKA U SO TUZI / LISTA PËRMBLEDHËSE ZGJEDHORE PËR ZGJEDHJE TË KËSHILLTARËVE NË KK TË TUZIT

Izvještaj sa žrijebanja izbornih lista za zbirnu izbornu listu Tuzi/ Raport nga hedhja e shortit të listave zgjedhore për listën përmbledhëse zgjedhore

Obavještenje o žrijebanju za redosljed izbornih lista na zbirnoj izbornoj listi / Njoftim mbi hedhjen e shortit për renditje të listave zgjedhore në listën përmbledhëse zgjedhore

OBAVJEŠTENJE NJOFTIM Shodno članu 49 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, brroj 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, i 48/06 i “Službeni list CG”,broj 46/11, 14/14, 47/14 I 12/16) Opštinska izborna komisije Tuzi utvrdiće žrijebanjem redosljed na [...]
11/02/2019

Izvještaj sa žrijebanja biračkih odbora / Raport nga hedhja e shortit të vendvotimeve

Obavještenje političkim partijama za žrijebanje predsjednika biračkih odbora / Njoftim partive politike mbi hedhjen e shortit të kryetarëve të këshillave zgjedhor

Shodno članu 35 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, brroj 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, i 48/06 i “Službeni list CG”,broj 46/11, 14/14, 47/14 I 12/16) Opštinska izborna komisija Tuzi izvršiće žrijebanje predsjednika biračkih [...]
09/02/2019

Zaključak o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika u prošireni sastav- Konkludim mbi përmbushjen e kushteve për përcaktimin e përfaqësuesve në përbërje të zgjeruar

Rješenje o utvrđivanju i proglašenju izbornih listi- Aktvendim mbi përcaktimin dhe shpalljen e listave zgjedhore

Rješenje o određivanju Biračkih mjesta- Aktvendim mbi përcaktimin e Vendvotimeve

Formulari PB1 për dhënien e nënshkrimit të zgjedhësit për përkrahje të listës zgjedhore për zgjedhje të këshilltarëve në kuvendin e komunës

01/02/2019

Odluka o raspisivanju izbora za odbornike u SO Tuzi

Na osnovu člana 95 stav 1 tačka 10 Ustava Crne Gore („Sl. list CG”, br. 1/07 i 38/13). članova 14, 15 i 105 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Sl. list RCG“, br. 04/98, 05/98, 17/98, 14/00, 18/00, 09/01, 41/02, 46/02, 45/04, [...]
29/11/2018