Aktuelnosti

Lista kandidata za odbornike u novi saziv Skupštine opštine Tuzi – Lista e kandidatëve për këshilltarë në përbërjen e re të Kuvendit të komunës së Tuzit

12/03/2019

Izvještaj na osnovu konačnih rezultata sa brojem mandata – Raport në bazë të rezultateve përfundimtare me numër të mandateve

12/03/2019

Zapisnik o radu Opštinske izborne komisije Tuzi za utvrđivanje konačnih rezultata izbora odbornika na biračkim mjestima u opštini Tuzi – Procesverbal mbi punën e Komisionit komunal zgjedhor të Tuzit për përcaktimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të këshilltarëve në vendvotime në komunën e Tuzit

07/03/2019

Izvještaj o rezultatima glasanja za izbor odbornika u Opštini Tuzi – Raport mbi rezultatet e zgjedhjeve për zgjedhje të këshilltarëve në Komunën e Tuzit

07/03/2019

Zapisnik o radu Opštinske izborne komisije Tuzi za utvrđivanje privremenih rezultata izbora odbornika na biračkim mjestima u opštini Tuzi – Procesverbal mbi punën e Komisionit komunal zgjedhor të Tuzit për përcaktimin e rezultateve të përkohshme të zgjedhjeve të këshilltarëve në vendvotime në komunën e Tuzit

06/03/2019

Izvještaj o rezultatima glasanja za izbor odbornika u opštini Tuzi – Raport mbi rezultatet e zgjedhjeve për zgjedhje të këshilltarëve në komunën e Tuzit

06/03/2019

Obavještenje o primopredaji izbornog materijala / Njoftim mbi pranim-dorëzimin e materialit zgjedhor

27/02/2019

Call center 19820

Uoči izbora za odbornike u Skupštini opštine Tuzi, koji će se održati 03.marta 2019. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova oformilo je „Call-centar“ sa jedinstvenim brojem 19820. Pozivanjem ovog broja i saopštavanjem ličnih podataka (ime i prezime, datum rođenja i ime roditelja) ili [...]
25/02/2019

Obavještenje za biračke odbore / Njoftim për këshilla zgjedhor

O b a v j e š t e n j e Opštinska izborna komisija Tuzi nastavlja sa obukom o procedurama za rad biračkih odbora. Pozivaju se predsjednici i članovi biračkih odbora kao i njihovi zamjenici da u utorak 26.02.2019.god.sa početkom [...]
25/02/2019

Obavještenje političkim partijama za žrijebanje predsjednika biračkih odbora / Njoftim partive politike mbi hedhjen e shortit të kryetarëve të këshillave zgjedhor

Shodno članu 35 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, brroj 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, i 48/06 i “Službeni list CG”,broj 46/11, 14/14, 47/14 I 12/16) Opštinska izborna komisija Tuzi izvršiće žrijebanje predsjednika biračkih [...]
09/02/2019